TOP

SQL Server2016企业版 附全版本key

- 网络 | 点击量:

Microsoft SQL Server 2016是一个全面的数据库平台,使用集成的商业智能(BI)工具提供了企业级的数据管理。Microsoft SQL Server 数据库引擎为关系型数据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能,使您可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。

简体中文企业版:
文件名:cn_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8699450.ISO
SHA1:66A518194A021DE6A1AE2F73184B0AD4D83C64B4
语言: Chinese - Simplified
文件大小:2.28GB
发布时间:2016-06-01
https://pan.baidu.com/s/1i47qbn3 密码: bmsh

繁体中文企业版:
文件名:ct_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8699670.iso
SHA1:6C674D91864F21CA24BBBB2F1F176F11CB541D58
语言: Chinese - Traditional
文件大小:2.28GB
发布时间:2016-06-01
链接:http://pan.baidu.com/s/1qYy46Kk 密码:75g1

英文企业版:
文件名:en_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8701793.iso
SHA1:2A0CA91876772274F3604F629785954C632EB76E
语言: English
文件大小:2.05GB
发布时间:2016-06-01
[url=en_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8701793.iso (2.05 GB)]en_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8701793.iso (2.05 GB)[/url]
链接:http://pan.baidu.com/s/1clzTqI 密码:kyqeSQL Server 2016 Enterprise Edition:         MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249
SQL Server 2016 Enterprise Core Edition: TBR8B-BXC4Y-298NV-PYTBY-G3BCP
SQL Server 2016 Standard Edition:           B9GQY-GBG4J-282NY-QRG4X-KQBCR
SQL Server 2016 Web Edition:                  BXJTY-X3GNH-WHTHG-8V3XK-T8243


转载注明(米茨-MICZ)原文地址:

相关文章!